Disclaimer – algemene voorwaarden – privacyverklaring: Le Tigre Webdesign Holland

WAebdesign Holland probeert u via deze website zo volledig en juist mogelijk te informeren. Ondanks deze zorg kan het zijn dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of verlopen is.
Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie. Voor specifieke en zekere informatie kunt u altijd contact opnemen.

Webdesign Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de op deze website verstrekte informatie.

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan grafische afbeeldingen en/of teksten van deze site te bewerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
Bronbestanden zijn en blijven te allen tijde eigendom van Webdesign Holland.
Indien na akkoord opdracht, zowel mondeling als schriftelijk, er door welke omstandigheden dan ook geen gebruik gemaakt wordt van de afgesproken werkzaamheden, wordt minimaal 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Domein registratie en hosting dienen uiteraard voor het volledige bedrag betaald te worden. Download prijzen/voorwaarden.

Privacyverklaring: Wij verzamelen enkel de volgende persoonlijke informatie over bezoekers en gebruikers van onze sites, zoals: gebruikersnamen, namen van leden, e-mailadressen, IP-adressen en contactgegevens.

We verzamelen deze persoonlijke informatie wanneer u deze zelf aan ons verstrekt of automatisch wanneer u door onze sites navigeert of door andere personen wanneer u services gebruikt die aan onze sites zijn gekoppeld.
Ook verzamelen wij uw persoonlijke gegevens wanneer u deze aan ons verstrekt wanneer u een lidmaatschapsregistratie voltooit en items of services op onze sites koopt, u zich abonneert op een nieuwsbrief, e-maillijst, feedback geeft, deelneemt aan een wedstrijd of een enquête invult. Bovendien zullen wij uw persoonlijke informatie altijd met respect behandelen en nooit misbruik maken van gedeelde informatie en kunt u ten alle tijden uw registratie via onze Nieuwsbrief of contactformulier ongedaan maken middels een ‘unsubscribe’ of een ‘manage your subscription’ link.

Webdesign Holland endeavors to inform you through this website about its services and background as complete and correct as possible. Nevertheless it might occur that some of the information could be incorrect, incomplete and/or obsolete. Furthermore the information on this website is meant as purely general and informative. For specific and detailed information you are advised to contact Webdesign Holland directly.

Webdesign Holland accepts no liability for any direct, indirect, exceptional, incidental, immaterial or consequential damages occurring out of using this website.

The reproduction and publishing (of parts of) the content on this website for non personal and/or commercial use, in whatever form, or in whatever way, is prohibited without the prior written consent of Webdesign Holland.

Source files are and remain at all times the property of Webdesign Holland.
If after approval, both orally and in writing, by any circumstances the agreed work is not used, at least 50% of the agreed amount must be payed. Domain registration and hosting obviously will be charged for the full amount. Download prizes/conditions.

Privacy Declaration: We collect only the following personal information about visitors and users of our sites, such as: user names, names of members, e-mail addresses, IP addresses and contact details.

We collect this personal information when you provide it to us automatically or when you navigate through our sites or by other persons when you use services linked to our sites.
We also collect your personal information when you provide it to us when you complete membership registration and purchase items or services on our sites, subscribe to a newsletter, email list, provide feedback, participate in a contest or complete a survey. In addition, we will always treat your personal information with respect and never abuse shared information and you can cancel your registration by our newsletter or contactform at any time by means of an ‘unsubscribe’ or a ‘manage your subscription’ link.